Copyright/Standpunt commercieel gebruik werk van Sonia Bos/Stich

Auteursrechten/Copyright

Het werk van Sonia Bos valt onder de auteurswet. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de publicaties/materialen van Sonia Bos/Stichting Sofia/Uitgeverij De Gouden Kroon mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet (bv publicaties of audio/video materiaal) of op andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting/Uitgever. Het is niet toegestaan de publicaties/materialen of bewerkingen hiervan te verveelvoudigen, openbaar te maken en te gebruiken tijdens lezingen/workshops/cursussen/opleidingen, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is gekregen van de Stichting/Uitgeverij (zie ook 'Commercieel gebruik'). Bronvermelding (bv op websites) gaarne op deze wijze: 'Sonia Bos/Stichting Sofia. www.stichtingsofia.nl' (met werkende hyperlink). 

Standpunt commercieel gebruik

Stichting Sofia wil iedereen die op particuliere basis de kennis die via Stichting Sofia beschikbaar wordt gesteld, daarin van harte aanmoedigen. Echter, het werk van Sonia Bos is beschermd en valt onder het auteursrecht. Sonia Bos heeft 25 jaar lang onbezoldigd de Aquariusmystiek ontvangen en vormgegeven en het ondergebracht bij de door haar opgerichte Stichting Sofia en Uitgeverij De Gouden Kroon. Dit met de bedoeling het werk verder te verspreiden via deze stichting. Deze doet dit op non-profit basis, met toegankelijke prijzen voor de door haar uitgegeven boeken en gegeven cursussen. Stichting Sofia investeert dagelijks (op geldelijke en op niet-geldelijke wijze) in het (verder) ontwikkelen van Sonia Bos' gedachtegoed en het gedachtegoed rondom het Sophiabewustzijn, waardoor het voor iedereen toegankelijk kan blijven. Daarbij kan gedacht worden aan de inzet van vrijwilligers en de kosten van een website/webwinkel, IT, kantoorkosten, etc.

Er wordt in toenemende mate door derden op commerciële wijze gebruik gemaakt van de door Sonia Bos/Stichting Sofia ontwikkelde materie. Hiermee wordt bedoeld het verwerven van inkomsten in de vorm van het aanbieden van workshops, cursussen, opleidingen, groepswerk, het schrijven van boeken en grootschalige therapeutische toepassing in een praktijk, etc. met concepten uit de Aquariusmystiek/Sofia Healing™, zoals Transformatie, Transmutatie/Hercreatie, Creatie, Dertien Chakra's, Universele Symbolen, etc. Wij geloven vooral in partnerschap en een gelijkwaardige energetische uitwisseling. Echter, niet alle toepassingen/bewerkingen/wijze van presenteren door derden worden door Stichting Sofia ondersteund. 

Bovendien wordt het gebruik of commerciële toepassing van deze materie zeer regelmatig gedaan zonder enige verwijzing en krediet aan de originele bron te geven (www.stichtingsofia.nl). Of dit wordt op zodanige wijze gedaan dat de originele bron niet te herleiden valt of teniet wordt gedaan. Hierdoor wordt op de lange termijn het werk dat Sonia Bos wilde verspreiden ontoegankelijk gemaakt en uiteindelijk zal het financieel voor Stichting Sofia niet meer haalbaar zijn dit werk te verspreiden.

We vinden het van belang dat mensen die kennis willen nemen van deze materie zelf kunnen onderzoeken waar de bron te vinden is en verder van daaruit kunnen besluiten hoe zij hun zoektocht willen vervolgen.

Het commercieel gebruik van deze materie door privépersonen, praktijken, stichtingen, bedrijven etc. is gebonden aan richtlijnen. Hiermee wordt bedoeld het verwerven van inkomsten in de vorm van het aanbieden van workshops, cursussen, opleidingen, groepswerk, het schrijven van boeken en grootschalige therapeutische toepassing in een praktijk, etc. Voor voorgenoemde doelgroepen die wensen te werken of te publiceren met concepten uit de Aquariusmystiek/Sofia Healing™, zoals Transformatie, Transmutatie/Hercreatie, Creatie, Dertien Chakra's, Universele Symbolen, etc. bestaan er richtlijnen over gebruik van materiaal en bronvermeldingen. Deze zijn hierboven omschreven. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Stichting Sofia.

Wellicht past uw aanbod/werkwijze bij het gedachtegoed van Stichting Sofia en is het interessant voor anderen om hier kennis van te nemen. U bent welkom hierover contact met ons op te nemen.